Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Miracle Life

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Miracle Life partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Miracle Life uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Miracle Life.

De verplichtingen van Miracle Life gaan nooit verder dan door Miracle Life schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

Alle schriftelijke aanbiedingen van Miracle Life zijn vrijblijvend en geldig gedurende 5 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Miracle Life gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Miracle Life mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Een overeenkomst komt pas tot stand indien de opdrachtgever en Miracle Life de

aanvaarding van het aanbod, beiden schriftelijk ondertekend hebben of bevestigd hebben per e-mail.

Artikel 4 Medewerking door de opdrachtgever

De opdrachtgever zal Miracle Life steeds op tijd alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

Tevens is het verboden drugs of alcohol tijdens een sessie of workshop te gebruiken. Mocht Miracle Life constateren dat dit het geval is, kan Miracle Life de sessie of workshop afbreken zonder recht op retour van het bedrag wat voor de sessie of workshop is betaald.

Artikel 5 Uitvoering

Miracle Life neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Miracle Life werkt niet op basis van resultaat. De vergoeding voor het werk van Miracle Life is voor de uren die Miracle Life haar opdrachtgever biedt. Een sessie zal 1 of 2 uur duren, tenzij voorafgaand aan de sessie anders is afgesproken. Een workshop kan variëren van 2 uur tot een hele dag of weekend. Dit zal duidelijk vermeld staan in de omschrijving van de workshop. 

Soms duurt een sessie langer, in dit geval zal Miracle Life geen extra kosten in rekening brengen. Er is geen recht op retour of korting bij minder afgenomen uren.

Miracle Life zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Miracle Life bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Miracle Life het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend of per e-mail is bevestigd.

Deze extra werkzaamheden zullen door de opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Miracle Life.

Artikel 7 Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

Artikel 8 Prijs en betaling

Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of 24 uur voor de sessie of workshop plaats vindt, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Miracle Life aan te wijzen bankrekening. Mits de afspraak is dat er (een deel) contant afgerekend wordt, dient het volledige bedrag voor aanvang van de sessie of workshop betaald te zijn.

De opdrachtgever dient 100% van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Miracle Life is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het als dan verschuldigde totale bedrag

tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Miracle Life dan geeft de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

Alle prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Miracle Life ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Miracle Life opgeschort. In dat geval is Miracle Life verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Miracle Life zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Miracle Life kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van naasten, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien bij het intreden van de overmacht Miracle Life al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Miracle Life gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdracht som.

De totale aansprakelijk van Miracle Life wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdracht som.

Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

De aansprakelijkheid van Miracle Life wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Miracle Life onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Miracle Life ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

Miracle Life is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Miracle Life, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Buiten bovenstaande, rust op Miracle Life geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Een aanspraak vervalt in ieder geval als Miracle Life niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid, die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering

Miracle Life behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Miracle Life kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Miracle Life de annulering schriftelijk aan de de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk tot 1 dag voor de sessie of workshop indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen

Mocht er een geschil zijn tussen de opdrachtgever en Miracle Life, dan zal er in eerste instantie door beiden getracht worden dit onderling op te lossen. Mocht dit niet lukken dan zetten we de volgende stap; Alle geschillen tussen Miracle Life en de opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen daarna worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet- nakoming door de opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16 Vrijwaring

De opdrachtgever zal Miracle Life vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de toepassing, of gebruik, van door de opdrachtgever verstrekte informatie resulteert in een inbreuk op enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom.

Artikel 17 Slotbepaling

Miracle Life is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miracle Life.

Deze versie is laatst bijgewerkt in juli 2021

0